Derneğin Adı Ve MerkeziMADDE 1:Derneğin adı : “Ümitvar Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği” dir.
 Derneğin merkezi İzmir’dir. Merkez adresi: 3036 Sk. No:45 A Bozyaka – Karabağlar / İzmir ‘ dir.. Dernek yurt içinde ve yurt dışında şubeler ve temsilcilikler açabilir.Derneğin kısa adı “ÜMİTVAR” dır. Derneğin Amacı Ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları Ve BiçimleriMADDE 2:Dernek,  Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve kanunları kapsamında, Türkiye’nin demokratik bir ortamda; eğitim, kültür, sosyal alanlarda gelişmesine yardımcı olmak, yardımlaşma ve dayanışma şuurunu geliştirmek, , tarihi ve kültürel değerlerimizin korunması ve tanıtılmasına katkıda bulunmak, bu amaçla her türlü çalışmayı yapmak amacı ile kurulmuştur

 

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları Ve Biçimleri
1.
 Her türlü eğitim ve öğretim çalışmalarının içinde bulunmak ve onları desteklemek.
2. Kişi ve kuruluşlarla diyaloga geçip konferans, seminer, kurs, panel vb. eğitim programları düzenlemek, ölçme ve değerlendirmelerde bulunmak, 
3. Resmi ya da özel eğitim kurumları, dernek, vakıf vb. kurum ve kuruluşlarla, derneğin amaçları doğrultusunda işbirliği yapmak.
4. Eğitim öğretim hizmetlerine katkıda bulunmak üzere kreş, anaokulu, ilköğretim, etüt merkezi, dershane vb. öğretim kurumları açmak veya mevcutları ile çalışmak, devralıp devretmek, 
5.Amacın gerçekleştirilmesi için bilgi, belge, döküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda televizyon, radyo, internet vb. iletişim araçlarını ve gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak
6. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
7. Din, dil, ırk, mezhep ayırımı yapmaksızın yurt içinde ve dışında ihtiyaç sahiplerine ayni ve nakdi yardımda bulunmak.
8. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek, 
9. Derneğin amaçları doğrultusunda halen faaliyette olan her seviyedeki resmi ve özel kurumlarla işbirliği yapmak ve onların sosyal ve kültürel tesislerinden istifade etmek, amaca uygun otel, motel, pansiyon, spor alanları vb. yerleri kiralamak.
10. Üyelerin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak ve derneğe gelir sağlamak üzere yemekli ve çaylı toplantılar, yurtiçi ve yurtdışı gezileri, eğlence programları, piknikler, sportif faaliyetler, sanatsal etkinlikler, sosyal aktiviteyi artırıcı programlar, konser ve yarışmalar düzenlemek.
11. Üyelerine ve ihtiyaç sahibi öğrencilere maddi destek sağlamak, barınma ihtiyaçlarını karşılamak için pansiyon, misafirhane açmak veya daire kiralamak. 
12. Yoksul çocuklar için sünnet törenleri düzenlemek. Kimsesiz ve yoksulların cenazelerinin kaldırılmasını sağlamak. Fakir insanların evlilik masraflarını karşılamak, düğünlerini yapmak.
12. İhtiyaç sahiplerini belirlemek için resmi ve özel eğitim kurumlarında anket, form, test vb. çalışmaları yapmak.
13. Her düzeydeki öğrencilere, araştırmacılara, eğitimcilere laboratuar, bilgisayar vb. imkanlar hazırlamak, öğrenim görmek ya da araştırma yapmak amacıyla yurt dışına giden öğrenci ve eğitimcilere imkan hazırlamak ve onları desteklemek.
14. Başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere burs vermek.
15. Çevre konusunda duyarlı olmak ve bu alanda çalışma yapmak.
16. Amaçları doğrultusunda, derneğe gelir temin etmek ve/veya tanıtım amacı ile kermes, konferans, sergi, panel, seminer, sempozyum gibi etkinlikler düzenlemek, bu tür faaliyetlere katılmak ve standlar açmak.
17. İletişim ve bilişim araçlarından istifade etmek, yabancı dil, bilgisayar ve internet kullanım kursu açmak.
18. Okullar arası sosyal, kültürel ve sportif yarışmalar düzenleyerek öğrencilerin sosyal ve kişisel gelişimine katkı sağlamak.
19. Gerekli konularda toplumu bilgilendirmek ve bilinçlendirmek için halka yönelik seminer, panel veya konferans vermek, geziler ve eğitim programları düzenlemek
20.
 Derneğin amacına uygun çalışma yapan başarılı her eğitimciyi, diğer kişi ve kuruluşları, üye şartı olmaksızın ödüllendirmek.
21. Eğitimci, öğrenci ve velilere eğitimde verimliliği artırıcı pedagojik ve rehberlik çalışmaları düzenlemek.
22. Aile içi eğitim seminerleri düzenlemek
23. Kan grubu bilgi bankası kurmak. Kan bağışı kampanyaları düzenleyerek Kızılay’a ve acil vakalarda zorda kalmış vatandaşlarımıza yardım etmek.
24. Üyelerimizin özlük haklarını, ortak ekonomik, sosyal, mesleki hak ve menfaatlerini korumak ve kollamak, hukuki konularda onlara yardımcı olarak sıkıntılarını gidermek amacıyla gönüllü hukuk danışmanları bulundurmak, seminerler vererek onları hukuki açıdan bilinçlendirmek.
25. Amacın gerçekleştirilmesi için, sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek.
26. Derneğin faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için inceleme ve araştırmalar yapmak.
27. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek.
28. Amaçlarını gerçekleştirmek için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak.
29. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak.
30. Dernek üyelerinin yiyecek giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerinin ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak.
31. Gıda bankacılığı kapsamında gıda ve ayni yardımları kabul etmek. Toplanan gıdaları ve ayni yardımları ihtiyaç sahibi öğrencilere, fakir ve muhtaçlara dağıtmak.
32. Ramazanlarda iftar çadırları kurarak iftar yemekleri vermek.
33. Yardıma muhtaç fakir hastaları tedavi ettirmek, doğum, hastalık, kaza hallerinde, her türlü ilaç ve tedavi masraflarına katkıda bulunmak. Bu amaca katkı sağlayacak dispanser, klinik, doğumevi, hastane, gezici sağlık ekibi, sağlık kabini, eczane ve benzeri tesisler kurmak veya kuranlara yardımda bulunmak
34.Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,
35. Doğal afet ve felaketlerde, halka fiziki, ayni, nakdi, yardımda bulunmak üzere gönüllü sivil savunma ekipleri kurmak ve kampanyaları organize etmek.
36.
 Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak. 
37. Yurt içinde ve yurt dışında sokak çocukları, bedensel ve zihinsel engellilerle ilgili eğitim faaliyetinde bulunmak ve bu yönde faaliyette bulunan kuruluşlar ile işbirliği yapmak
39.Amaçta belirtilen yardımları yazılı ve görsel yayınlar yoluyla kamuoyunun dikkatine sunmak. Bunu yaparken toplumun yardım ve dayanışma duygularını; sosyal sorumluluk, milli ve manevi değerlere, insanlık onuruna saygı bilincinin geliştirilmesine dikkat çekmek, vurgu yapmak. Bu anlamda sesli ya da görüntülü yayınlar yapmak, yaptırmak ve yapılanlara sponsor olmak. Ayrıca bu amaca hizmet edecek matbuat, sinema filmi, reklam filmi, tiyatro eseri gibi kültür ve sanat etkinliklerinde bulunmak veya yaptırmak.
40. Dernek, amaçlarını gerçekleştirmek için yapacağı tüm faaliyetlerde gönüllülerden yararlanabilir. Belirlediği gönüllülere yurt içinde ve yurt dışında eğitim aldırır, seminerler düzenler.
41. Derneği temsil eden takvim, afiş, rozet v.b. araçları bastırmak. 
MADDE 3: 
Dernek siyaset yapmaz, siyasetle uğraşmaz. Hiçbir siyasi kuruluşa yardımda bulunmaz. 
Üye Olma HakkıMADDE 4:Derneğin amaçlarını kabul eden, dernek kurma hakkına sahip, dernek yasasına göre engel bir hali bulunmayan, medeni hakları kullanma ehliyetine haiz, 18 yaşını bitirmiş, TC uyruklu olanlar derneğe üye olma hakkına sahiptir. Yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.Asil üyelik için yazılı müracaatta bulunan ve en az dört asil üyenin uygun görüşü bulunan kişiler derneğe başvurabilir. Dernek yönetim kurulu üyelik için başvuran adaylar hakkında, en geç 30 gün içerisinde asil üyeliğe kabulünü veya reddini oy çokluğu ile karar alır. Alınan kararlar yazılı olarak adaya bildirilir. Ret halinde gerekçe gösterilmesi gerekmez. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir. Bu üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Onursal üyeler isterlerse aidat verebilirler.Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır. 
Üyelikten ÇıkmaMADDE 5:Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.  
Üyelikten ÇıkarılmaMADDE 10: a-) Derneklere üye olma hakkını yitirmek.b-) Ana tüzük hükümleri ile dernek yönetmeliklerine aykırı davranmak.c-) En az bir yıllık aidatını ödememek.d-) Haklarında süresiz üyelikten çıkarılma cezası verilmek.e-) Üyelik formunda doğru beyanda bulunmamak.f-) Tüzük ve yönetmeliklere göre, verilen görevleri yerine getirmemek.g-) Kanunlara, dernek tüzüğüne aykırı ve derneğin amacına zarar verici hareketlerde bulunmak veya derneğin aleyhine çalışmak. Yukarıda sayılan sebeplere dayanarak üyeler, yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılırlar. Dernek üyeliğinden çıkarılanların yapılacak ilk genel kurul toplantısında itiraz hakları vardır. Bu konudaki genel kurul kararları kesindir. Dernek üyeliğinden çıkan veya çıkarılanlar, önceden derneğe yapmış oldukları yardım ve aidatları geri isteyemez, dernek mal varlığında hak iddia edemezler.
Dernek OrganlarıMADDE 6:Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.1-Genel kurul, 2-Yönetim Kurulu,3-Denetim KuruluDernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı UsulüMADDE 7:Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.Genel kurul;1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır. Olağan genel kurul, Yılda bir, Ekim ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. Çağrı UsulüYönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. Toplantı UsulüGenel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyeler, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Genel kurul gündemdeki sırayı değiştirebilir.Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanırToplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.  Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve ŞekilleriMADDE 8:Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizlioylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.Toplantısız veya Çağrısız Alınan KararlarBütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.Genel Kurulun Görev ve YetkileriMADDE 9:Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.    1-Dernek organlarının seçilmesi,2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,5-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,6-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,7-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,8-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,9-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,10-Derneğin vakıf kurması,11-Derneğin fesih edilmesi,12-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,13-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkındaki itirazlarda son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve YetkileriMADDE 10:Yönetim Kurulu, beşasıl ve beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler.  Derneği, Yönetim Kurulu Başkanı temsil eder, bulunmadığı zaman onu temsilen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı bulunur.Yönetim Kurulu en az ayda bir toplanır ve gerektiğinde olağanüstü toplantı yapabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Mazeretsiz üst üste üç toplantıya gelmeyen Yönetim Kurulu üyesi müstafi sayılırYönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.Yönetim Kurulunun Görevleria- Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek
b- Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa etmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis etmek.c- Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul oyuna sunmak.
d- Genel kurulda alınan kararları uygulamak.e- Her faaliyet yılı sonunda derneğin yıllık bilanço ve yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak.f- Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.
g- Genel kurul kararına istinaden dernek şubelerinin açılması işlerini yürütmek ve şubelerin kapatılmasına, müteşebbis heyet atanmasına karar vermek ve şube kurucularına yetki vermek,
h- Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,ı- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde bunları on gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmek,j- Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak
k- Dernek tüzüğünün  ve  mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.  Denetim Kurulun Teşkili Ve GörevleriMADDE 11: Denetleme kurulu dernek üyesi olan ve genel kurulca gizli oyla seçilen 3 (üç) asil 3 (üç) yedek üyeden teşekkül eder. En çok oy alan denetim kurulu başkanı olur.
Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. Denetim Kurulunun Görev Ve YetkileriDenetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır. Derneğin Şubeleri MADDE 12:Dernek merkez genel kurulu kararı ile gerekli görülen yerlerde şubeler açabilir. Genel kurul tarafından yetki verilen yönetim kurulunca yetkili kılınan en az üç kişi tarafından şubenin açılacağı yerin en büyük mülki amirine yazı ile başvurulur. Şube kurucularının şubenin açılacağı yerde en az altı ay ikamet etmesi gerekir.Mülki amire verilen yazıya kurucuların adı soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi meslek veya sanatı ikametgâhları ve uyruğu ile şube merkezinin adresi eklenecektir. Ayrıca dernek tüzüğünden iki örnek ve yetki belgesi de eklenecektir.   Şube Organları:MADDE 14:Dernek şubesinin organları şunlardır.a-Şube genel kurulub-Şube yönetim kuruluc- Şube denetleme kurulu Şube Organlarının Görev Ve YetkileriMADDE 15:Şube organlarının sayıları ile görev ve yetkileri dernek merkez genel, yönetim ve denetlemekurulları ile aynıdır. Ancak; şube genel kurul toplantısının merkez genel kurul toplantısından en az on beş gün önceden yapılması mecburidir. Şubelerin Merkez Genel Kurulunda Temsil OranıMADDE 16:Dernek şubeleri, merkez genel kurulunda yönetim asil üyeleri ile temsil edilirler. Derneğin GelirleriMADDE 17: Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.a- Giriş ve üye aidatlarıb- Dernekçe yapılan doküman ve yayınlar, tertiplenen çay, yemekli toplantı, tiyatro, gezi, eğlence, konser, kermes, temsil, kurs, stant, sergi, seminer, konferans, spor sahası işletme gibi her türlü kültürel ve sosyal faaliyetlerden sağlanan gelirler,c- Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,d- Yasalar çerçevesinde gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları şartlı ve şartsız bağışlar,e- Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
f- Logo, amblem ve yazıların bulunduğu takvim, promosyon maddeleri imal ederek satılmasını sağlamak suretiyle gelir elde etmek ve bu gelirleri faaliyetlerde kullanmak.
g- Yayınlanacak dergi, bülten, broşür, davetiye ve faaliyetlerimizden alınacak reklam gelirleri
h- Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.i- Bağışlanan ve vasiyet edilen her türlü mal ve hakların vasiyet şartlarına göre kullanılması kiraya verilmesi veya devredilmesinden elde edilen gelirler,j- Bilumum diğer gelirler. Üyelik AidatıMADDE 18:Üyelerden giriş aidatı olarak 20-TL, aylık olarak da 5-TL aidat alınır. Dernek üye aidatı değiştirildiğinde giriş aidatı da değiştirilir. Aidatlar genel kurulun uygun göreceği dönemlerde günün şartlarına uygun olarak arttırılır veya azaltılır.  Derneğin GiderleriMADDE 19:Derneğin giderleri genel kurul tarafından belirlenen bütçe ile belirlenir. Harcamalar yönetim kurulu kararı ile yapılır. Tutulacak Defterler:MADDE 20: Derneğin defter ve dosyaları şunlardır.1- Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.2- Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3- Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.4- Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
5- İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir. 7- Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanunun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır. Kayıt UsulüDerneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur. Defterlerin TasdikiDernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce İl Dernekler Müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur. 
Kayıt Zamanıİşlemler deftere günlük olarak kaydedilir. Ancak gelir ve gider kayıtları;
a-
 İşlemlerin, işin hacmine ve gereklerine uygun olarak muhasebe düzeni ve güvenliğini bozmayacak bir süre içinde kaydedilmesi şarttır. Bu gibi kayıtlar on günden fazla geciktirilmez.
b- Kayıtların devamlı olarak muhasebe fişleri ve bordro gibi yetkili amirlerin imza ve parafını taşıyan belgelere dayanarak tutulması durumunda, işlemlerin bunlara kaydedilmesi, deftere işlenmesi hükmündedir. Ancak bu kayıtlar, işlemlerin esas defterlere kırkbeş günden daha geç intikal ettirilmesine imkan vermez. Dernek defterlerinin denetim amacıyla istenmesi halinde, kırkbeş günlük sürenin dolması beklenmeden kayıtların işlenmesi zorunludur.   Hesap DönemiDernekte hesap dönemi bir takvim yılıdır. Hesap dönemi 1 Ocakta başlar ve 31 Aralıkta sona erer. Gelir Tablosuİşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Derneğin Gelir Ve Gider İşlemlerinde UsulMADDE 21: Gelir ve gider belgeleri;Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir. Alındı BelgeleriDernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.
Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir. Yetki BelgesiDernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.
Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.
Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir. Gelirlerin Teslim EdilmesiDernek adına gelir tahsil etmekle yetkili kişiler, tahsil ettikleri paraları 30 gün içerisinde dernek saymanına teslim ederler veya derneğin banka hesabına yatırırlar.  Gelir Ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.  Beyanname VerilmesiMADDE 22: Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.  Bildirim YükümlülüğüMADDE 23: Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3’ te sunulan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:Genel kurul sonuç bildirimine;1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği.
Eklenir.

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.
Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK- 23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.  Derneğin İç DenetimiMADDE 24:Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir. Derneğin Borçlanma UsulleriMADDE 25: Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği  ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz  Dernek Tüzüğünün DeğiştirilmesiMADDE 26:Dernek tüzüğünün değiştirilebilmesi için dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun tüzük değişikliği görüşülebilir. Tüzük değişikliği kararının toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Tüzük değişikliği oylaması açık oyla yapılır. Derneğin Feshi Ve TasfiyesiMADDE 27:Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Derneğin feshi mahallin en büyük mülki amirine beş gün içinde yazı ile bildirilir.Her ne suretle olursa olsun dermeğin feshi halinde genel kurul karar almadığı sürece derneğin tüm mal varlığı, sahip olduğu haklar, kıymetler, gayrimenkuller ve iktisadi işletmeler amacına uygun başka bir dernek veya kuruluşa devredilir. Tüzükte Hüküm Bulunmayan HallerMADDE 28: Dernek tüzüğünde açıklık bulunmayan durumlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve yürürlükteki diğer ilgili hükümler uygulanır. Derneğin organları yasaların verdiği yetkileri kullanarak her durumda derneğin yönetimini ve işlerin yürütülmesini sağlar. Hüküm EksikliğiMADDE 29:Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır. MADDE 30:Dernekle ilgili davalarda yetkili mahkeme İzmir mahkemeleridir. GEÇİCİ MADDE 1- İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.
 

İş bu tüzük geçici madde ile birlikte 31 (Otuzbir) maddeden ibarettir.

Go to top